سه شنبه ١٣٩٧/٣/٢٩    EN
 
 
     
 اسامی اساتید مشاور به ترتیب حروف الفبا

          
                             
             

نام استاد مشاور

دانشجویان تحت راهنمایی

خانم دکتر حبیبه احمدی پور


آقای مرتضی طائی(اعتیاد)
آقای محمد رضا مشایخی(اعتیاد)
آقای غلامعلی خجندی( اعتیاد)
خانم مریم سروش(اعتیاد)
آقای محمد حسین نخعی(اعتیاد)

آقای دکتریونس جهانی


آقای امین ارسلان(عمومی)
خانم فاطمه کردستانی(عومی)
آقای علی ریاحی(عمومی)
آقای مهرداد شمس الدینی(عمومی)
آقای علی اکبر محمد قاسمی( عمومی)

خانم دکترنرگس خانجانی


خانم پروین نخعی فرد (عمومی)
خانم شهرزاد متقی پیشه(عمومی)
خانم الهام محبی(عمومی)
خانم صدیقه کاظمی نیا( عمومی)

خانم دکتر فریده دوستان


آقای علی محمد افشاری(اصلاحات)
آقای محمد رضا صادقیان(بحران)
آقای محمد سارانی( گرایش سلامت سالمندان)
آقای حسن کاظم زاده(سلامت سالمندان)
آقای رضا رحیمی( اعیتاد)

آقای دکتر علی فقیهی


خانم فریبا منصوری (بهداشت حرفه ای)
آقای شهرام موسی علی(بهداشت حرفه ای)
آقای مجید سعدلو(بهداشت حرفه ای)
آقای علی عادلی(بهداشت حرفه ای)

آقای دکتر محمد ملکوتیان

آقای جعفر نوحی بزنجانی(بهداشت محیط)
خانم مهشید وطن خواه(بهداشت محیط)
خانم فرزانه برخوری(بهداشت محیط)
خانم فرزانه صفا(بهداشت محیط)
آقای غلامرضا ابراهیم زاه(بهداشت محیط)

آقای دکتر محمود نکویی مقدم


آقای محمد جواد میرجلیلی( بحران)
آقای محمد حسین صالحی(بحران)
آقای علیرضا حسینی(بحران)
آقای سید محسن مرتضوی(بحران)
آقای احمد حقیری( بحران)

خانم دکتر لیلا والی


آقای فرزاد ناظم پور(اصلاحات)
آقای احسان موحد( اصلاحات)
آقای مجید سلطانی نژاد( اصلاحات)
خانم فردوس شیخ زاده( اصلاحات)
خانم سرور درتاج(اصلاحات)

خانم دکتر محبت محسنی


آقای رامین جوادی(سلامت سالمندان)
خانم زهرا عسکری(سلامت سالمندان)
خانم محبوبه کامیابی(سلامت سالمندان)
خانم نرگس حمزه نژاد( سلامت سالمندان)
آقای سید مسعود موسوی( سلامت سالمندان)