سه شنبه ١٣٩٧/٣/٢٩    EN
 مدیر سیستم
  برنامه کلاسی نیمسال دوم 94-93
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1393/11/19
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

 

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم 94-93 گرایش عمومی

روز

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 14-12

ساعت 16-14

سه شنبه ها

 

 

کلیات پزشک خانواده

آقای دکتر خالویی

دانشکده پزشکی

 

چهارشنبه ها

 

پیشگیری و کنترل بیماریهای شایع

آقای دکتر صافی زاده

اتاق استاد

اپیدمیولوژی تغذیه

آقای دکتر محمودی و

خانم دکتر دوستان

 

اپیدمیولوژی میدانی

آقای دکتر شریفی

اتاق استاد

 

 

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم 94-93 گرایش بحران

روز

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 14-12

ساعت 16-14

چهارشنبه ها

ارتباط سازمانی و رهبری تیمی

خانم دکتر صابر ماهانی

اتاق استاد

(نیمه اول ترم)

تغذیه در بحران

خانم دکتر دوستان

اتاق استاد

 

اپیدمیولوژی تغذیه

آقای دکتر محمودی و

خانم دکتر دوستان

(نیمه اول ترم)

بهداشت محیط در بحران

آقای دکتر ملکوتیان

اتاق کنفرانس

 

(نیمه دوم ترم)

جنبه های درمانی در بحران

آقای دکتر مایل

بیمارستان باهنر

 

(نیمه دوم ترم)

بهداشت روان در بحران

آقای دکتر صباحی

اتاق استاد

 

 

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم 94-93 گرایش اعتیاد

روز

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 14-12

ساعت 16-14

چهار شنبه ها

 

 

اپیدمیولوژی تغذیه

آقای دکتر محمودی و

خانم دکتر دوستان

کلاس B1

 

پنجشنبه ها

رویکردهای ارزیابی سوء مصرف مواد

دکتر ضیاء الدینی

بیمارستان شهید بهشتی

(نیمه اول ترم)

رویکردهای ارزیابی سوء مصرف مواد

دکتر ضیاء الدینی

بیمارستان شهید بهشتی

رویکردهای کاهش سوء مصرف مواد

دکتر ضیاء الدینی

بیمارستان شهید بهشتی

 

 

(نیمه دوم ترم)

جنبه های قانونی سوء مصرف مواد

دکتر ضیاء الدینی

بیمارستان شهید بهشتی

 

 

 

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم 94-93 گرایش های جدید

روز

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 14-12

ساعت 16-14

سه شنبه ها

 

اصول مدیریت و برنامه ریزی

آقای دکتر صابری

اتاق استاد

روش تحقیق

خانم دکتر شاه اسماعیلی

اتاق استاد

سیاست گذاریهای سلامت

آقای دکتر گودرزی

اتاق استاد

چهارشنبه ها

روشهای آماری

خانم دکتر میرزایی

کلاس کامپیوتر

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده ها

خانم دکتر میرزایی

کلاس کامپیوتر

اصول اپیدمیولوژی

خانم دکتر شاه اسماعیلی

اتاق استاد